Acht eenvoudige tips voor succesvol innoveren  
     
 

Bedrijven en organisaties staan onder grote druk en zijn verplicht op zoek te gaan naar nieuwe manieren om hun concurrentiepositie te verbeteren. Het grote probleem bij het ontwikkelen van nieuwe initiatieven zit bij de implementatie. In dit artikel worden een aantal belangrijke oorzaken besproken en een aantal tips gegeven om projecten met meer succes te implementeren. Falende projecten hebben immers een grote impact op de rendabiliteit van het bedrijf. Dit door de verloren investering, door de opportuniteitskost en door de impact op de motivatie van medewerkers.

 
     
  Organisaties staan onder druk  
  De druk op bedrijven kent velerlei oorzaken. Producten zijn niet meer actueel en worden voorbijgestoken door de concurrentie. De concurrentie neemt toe en speelt zich meer en meer mondiaal af. De zogenaamde “Cash cows” (de producten die voor de meeste winst zorgen) hebben hun beste tijd gehad en genereren nog onvoldoende inkomen genereren in overeenstemming met de kostenstructuur. Ook het bedrijfsimago krijgt het moeilijk in tijden waarin de nieuwe media zo bepalend worden. Het kan ook zijn dat het bedrijf te maken heeft met een wegkwijnende markt. Sommige markten verdwijnen nu eenmaal. Zo is de vinylplaat vervangen door de cd, welke nu vervangen wordt door een geheugenkaart of download. Bedrijven zijn dus verplicht om nieuwe initiatieven op te starten. Meestal is dit door het opzetten van initiatieven op het vlak van nieuwe producten, nieuwe markten, nieuwe business of innovatie in het algemeen.
 
     
  Wat is het grootste probleem met innovatie?  
 

Bedrijven spenderen heel wat energie aan het vinden van nieuwe ideeën. Dit is namelijk de leuke kant van innoveren: creativiteit, brainstormen, out-of-the-box denken enzovoort. Allemaal activiteiten die prettig zijn om te doen en die ook noodzakelijk zijn. Het komt er immers op aan om de innovatietunnel of –trechter systematisch te vullen met ideeën.

In de creativiteitsleer stelt men dat men goede ideeën (kwaliteit) bekomt door veel ideeën te genereren (kwantiteit). Een aantal onderzoeksgegevens zette ook tot nadenken over de slaagkans en kwaliteit binnen deze innovatietrechter:
• voor elk succesvol product zijn er drieduizend ideeën nodig
• van de 10 concepten wordt er slechts 1 succesvol
• 68% van de nieuwe productideeën halen de markt niet
• van alle producten die de markt halen, valt 50-70% weg
• 99% van de tijd en energie die bedrijven besteden aan innovatie gaat naar “ideation”
• de meeste vernieuwingen en innovaties zijn incrementeel
Bedrijven steken dus teveel tijd in het zoeken van de ideeën en hebben onvoldoende aandacht voor de implementatie ervan. Hierdoor is het faalpercentage van nieuwe initiatieven enorm hoog. Bovendien zijn de meeste initiatieven incrementeel en leveren slechts een beperkte toegevoegde waarde op voor het bedrijf. De impact van onsuccesvolle projecten op het bedrijf is aanzienlijk. In de eerste plaats is er het verlies van de directe investeringen in tijd, middelen en mensen. Ook is er het verlies van de gemiste omzet, de verslechterde marktreputatie, de achterstand op de concurrentie en ook de frustratie in de organisatie. In wat volgt bespreken we een aantal belangrijke redenen waarom dergelijke projecten falen en worden tips aangereikt die een oplossing kunnen bieden.

 
     
  Tips voor succesvol innoveren en new business  
 

Tip 1 Zoek ideeën buiten uw organisatie
Een eerste reden waarom innovatie- en new businessprojecten onsuccesvol zijn en te weinig waarde opleveren is omdat ze te incrementeel zijn. Er is te weinig creativiteit aanwezig binnen de organisatie. Rust roest immers. Als een bedrijf opstart, is er dikwijls veel energie en creativiteit. Dikwijls is het profiel van de mensen in deze fase ook vrij ondernemend. Naarmate organisaties groeien, structureren ze zich en daalt de flexibiliteit en de creativiteit. Ook wordt men gevangen binnen het eigen gelijk. De reden waarom men succesvol werd belet hen nu om nog open te staan voor het nieuwe. Men slaagt er dus moeilijk in met een frisse blik naar de organisatie of de omgeving te kijken. Dikwijls heeft men afgeleerd open te staan voor ideeën van buiten het bedrijf. Zorg er dus voor dat de werknemers regelmatig buiten de eigen organisatie komen en in contact treden met de buitenwereld. Dit kan op velerlei wijze: beurzen, open brainstorms, sectoractiviteiten, enzovoort.

Tip 2 Start een “automatisatie” team op
De meeste nieuwe business- en innovatieprojecten ontstaan ad hoc en dikwijls door het toeval. In deze hoog competitieve wereld is dit onvoldoende. Er is onvoldoende kwantiteit aan ideeën om voldoende kwaliteit te garanderen. Er is dus noodzaak om de instroom en de implementatie van innovatie te sytematiseren of te automatiseren. Automatiseren van innovatie en new business lijkt raar maar het is perfect mogelijk. In eerste instantie kan je dit opzetten door een aantal medewerkers op regelmaat te laten samenkomen om te bouwen aan deze “automatische” innovatiemachine. Door een aantal eenvoudige maatregelen zal er al snel resultaat geboekt worden: invoeren van een eenvoudig funnelproces, bijhouden van de voornaamste opportuniteiten en projecten, criteria bepalen voor goede projecten, basisregels voor projectmanagement enzovoort.

Tip 3 Laat management bewust steunen
Innovatieprojecten die niet door de directeur of het management worden gedragen, zijn gedoemd om te falen. Innoveren is immers risico nemen en de meeste werknemers zijn onzeker wanneer ze betrokken worden in een nieuw project. Als dergelijke projecten onvoldoende gedragen worden door iemand van het management of de bedrijfsleider, zullen mensen minder snel hun steun bieden. En dit is dodelijk voor elk innovatieproject. Een innovatieverantwoordelijke of een nieuwe business manager is immers sterk afhankelijk van de rest van een organisatie. Zorg er dus voor dat managers en vooral de bedrijfsleider innovatie ook daadwerkelijk ondersteunen.

Tip 4 Communiceer goed over de strategie
Zolang het onduidelijk is welke de strategische richting is die een organisatie wenst uit te gaan, maakt het niet uit welke innovaties het doet. Ideeën moeten passen binnen de strategie van het bedrijf, een innovatiestrategie moet aansluiten bij de bedrijfsstrategie. Een bedrijfsstrategie bepaalt hoe een bedrijf vanuit haar huidige situatie denkt te geraken naar een gewenste toekomstige positie. Belangrijke projecten voor een bedrijf worden het best geselecteerd in de mate dat deze de strategie kunnen ondersteunen. Het beste succescriterium voor dergelijke projecten is namelijk de strategische “fit” of hoe elk project past binnen de strategische doelen en strategie. Alle innovatie-inspanningen zouden dus ook moeten bijdragen tot de realisatie van de bedrijfsstrategie. Zorg er dus voor dat de strategie voldoende helder is bij iedereen die met het innovatie- of new business traject te maken heeft.

Tip 5 Let erop dat departementen mekaars rol waarderen
Vooral grotere bedrijven hebben wel eens last van het zogenaamde silo-denken. Ze zijn immers opgesplitst in departementen die elk hun eigen doelen en logica hebben. Soms hebben ze gemeenschappelijke belangen maar soms ook niet. In dit laatste geval komt het erop aan om toch een cultuur van samenwerking op te bouwen. Men kan bijvoorbeeld extra toezien dat teams die samengesteld zijn uit verschillende departementen vlot samenwerken en dit ook ondersteunen.

Tip 6 “Kill you darlings”
Het aantal strategische projecten dat een organisatie jaarlijks kan uitvoeren, is beperkt tot een of twee. Beperk dus het aantal belangrijke innovatieprojecten in uw bedrijf en heb de moed om projecten ook stop te zetten. Men spreekt wel eens over “kill your darlings”. En doe dit liefst zo snel mogelijk. De kost van nieuwe initiatieven stijgt immers snel naarmate ze vorderen. U hebt er dus dus alle belang bij om het aantal projecten beperkt te houden zodat de beschikbare middelen en mensen ingezet worden op die projecten die er toe doen. De middelen voor vernieuwing en nieuwe initiatien zijn immers beperkt.

Tip 7 Zorg voor voldoende scherpte in de beginfase van elk project
Producten en diensten zijn dikwijls niet succesvol omdat men onvoldoende tijd heeft genomen om het concept voldoende scherp te zetten. Hierdoor zal het project ook in de volgende fasen onscherp of fuzzy zijn: onduidelijk concept, onduidelijk product, onduidelijke marketing en onduidelijk marktintroductie. Zorg er dus voor dat er voldoende duidelijkheid is in de beginfase. Welk probleem lost u op? Wat is de doelgroep? Wat is uw oplossing? Welke waarde levert uw oplossing? Wat zijn de unieke elementen van uw oplossing?

Tip 8 Leer mensen omgaan met de angst voor vernieuwing
Innoveren, is veranderen en verandering wekt weerstand op. Reken erop dat ongeveer 84% van uw werknemers eerder weigerachtig zullen staan ten opzichte van uw nieuwe initiatieven en projecten. Zorg er dus voor dat u voldoende communiceert rond dergelijke initiatieven. Geef mensen voldoende tijd en perspectief om met de nieuwe situaties om te gaan en te kaderen binnen hun werkgebied.

 
     
     
 

INNOVATION, NEW BUSINESS & GROWTH

Copyright www.gro3.com | All rights reserved