gro3 besteedt grote zorg aan de inhoud van deze website en streeft ernaar dat de ter beschikking gestelde informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Mede door de snelle evolutie van de behandelde materie blijft de mogelijkheid bestaan dat de gegevens niet volledig accuraat zijn. Daarom wijst gro3 elke mogelijke aansprakelijkheid voor onvolkomenheden af. Wanneer gro3 verwittigd wordt van onjuistheden in of onvolledigheid van de gegevens, zal het zo snel mogelijk overgaan tot verbetering of aanvulling.

Beweringen en meningen, geuit in de artikels en mededelingen op deze website, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster of gro3 in het algemeen.

gro3 heeft het recht, maar niet de verplichting, om alle gebieden op de site te controleren en na te gaan wanneer gebruikers communicatie overdragen of plaatsen of alleen met elkaar communiceren, waaronder, maar niet beperkt tot, gebruikersforums en de inhoud van dergelijke communicatie. gro3 is echter niet aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke communicatie, ook wanneer deze valt onder auteursrechten, privacyregelgeving of andere. gro3 behoudt zich het recht voor om, naar eigen oordeel, berichten te verwijderen waarin beledigende, lasterlijke, obscene of anderszins onaanvaardbare taal wordt weergegeven.

gro3 wenst van u via deze website geen vertrouwelijke informatie te ontvangen, noch informatie waarvan u eigenaar bent. Houd er rekening mee dat alle informatie en al het materiaal dat aan gro3 wordt toegezonden, geacht wordt niet vertrouwelijk te zijn. Door gro3 enige informatie of enig materiaal toe te zenden, verleent u gro3 het onbeperkte, onherroepelijke recht die informatie of dat materiaal te gebruiken, te reproduceren, af te beelden, te verzenden en te verspreiden, en gaat u er tevens mee akkoord dat het gro3 vrij staat gebruik te maken van elk idee, elk concept, alle kennis en alle technieken die u ons met welk doel dan ook toezendt. Wij zullen echter niet uw naam vrijgeven, noch anderszins het feit naar buiten brengen dat u materialen of andere informatie aan ons hebt toegezonden, tenzij (a) wij uw toestemming verkrijgen om uw naam te gebruiken; of (b) wij u er eerst van op de hoogte brengen dat de materialen of andere informatie die u naar een bepaald deel van deze site toezendt, wordt gepubliceerd of anderszins wordt gebruikt in combinatie met uw naam; of (c) wij daartoe rechtens worden gedwongen.

De gro3 website bevat links naar andere sites. gro3 is niet verantwoordelijk voor de inhoud, noch de privacypolitiek van die andere websites.